ham paas bhee hai, aur dur bhee hain

Zindagi Kya Koi Nisaar Kare