Akelepan ka maza alag hai

Akelepan ka maza alag hai

Baat ye hai ki log badal gaye hai